Põhikiri

Organisatsiooni põhikiri

1.     ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimeks on Mittetulundusühing Convictus Eesti on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühingu asukoht asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik

1.3. Oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

1.4. Ühingu eesmärgiks on toetada sõltuvushäiretega inimesi ja nende lähedasi alustamaks väärtuslikku elu ilma uimastiteta.

1.5.  Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.5.1    pakub nii individuaalset kui ka grupitöö põhist psühholoogilist, võrdne-võrdsele alusel ja sotsiaalset nõustamist sõltuvushäiretega isikutele sh isikutele, kes viibivad kinnipidamis asutustes;

1.5.2    pakub nii individuaalset kui ka grupitöö põhist psühholoogilist, võrdne-võrdsele ja sotsiaalset nõustamist sõltuvushäiretega isikute lähedastele;

1.5.3    pakub sõltuvushäiretega isikutele kahjude vähendamise teenuseid sh süstalde vahetus, profülaktiliste vahendite (kondoomid) jagamine, väljatöö ning psühhosotsiaalne abi;

1.5.4    pakub sõltuvushäiretega isikutele koostöös teiste organisatsioonidega toidu- ja materiaalset abi;

1.5.5    viib läbi HIV testimist;
1.5.6    viib ise läbi ja osaleb uuringutes kaardistamaks sõltuvushäiretega inimeste olukorda ja vajadusi;

1.5.7    viib läbi koolitusi sõltuvuse ja seonduvatel teemadel.

1.6     Ühingu majandusaasta on 01.01.-31.12.

1.7     Ühingul on õigus arendada majandustegevust põhikirjale ja kehtivatele õigusaktidele vastavalt, kuid Ühingu tegevuse eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2 ÜHINGU LIIKMED

2.1 Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;

2.2 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.3 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.4 Ühingu sisseastumise kinnitab üldkoosolek.

3.   ÜLDKOOSOLEK

3.1     Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

3.1.2    aastaaruande kinnitamiseks

3.1.3    seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.

3.1 Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poole hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmetest.

3.2  Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

3.2.1    põhikirja muutmine (põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.)
3.2.2    eesmärgi muutmine (Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek).

3.2.3    juhatuse liikmete määramine

3.2.4    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

3.3  Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul liikmetest või nende esindajatest.

3.4  Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

3.5  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole Ühingu liikmetest.

4.     JUHATUS
4.1 Ühingut juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on üks (juhataja) ja maksimaalne arv kolm. Juhatuse liikmete konkreetse arvu määrab üldkoosolek.

4.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kuni 5 aastaks.

4.3 Juhatuse liikmel on õigus igal ajal ametist lahkuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult ette vähemalt 1 kuu.

4.4 Juhatus peab ühingut juhtima vajaliku hoolsusega ja andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

4.5 Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab ja lõpetab üldkoosolek.

4.6 Juhatus teeb otsuseid koosolekul. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

4.7 Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu kui selle poolt hääletas ülepoole koosoleku osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

5. ÜHINGU VARA

5.1 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.2 Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale. Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

5.3 Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees,liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

5.4 Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5.5 Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.6 Pärast ühingu lõpetamist antakse vara üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele.

6. ARUANDLUS

6.1 Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

6.2 Raamatupidamise aruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamisetavast.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 Ühingu likvideerimine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.